Your browser does not support JavaScript!
近三年學校支出分析

 

科目

103學年度 104學年度 105學年度
決算數 百分比 決算數 百分比 決算數 百分比
 董事會支出                       0元       0%                       0元       0%                        0元       0%

行政管理支出

224,113,615

17%

191,262,021

17%

173,013,562元

17%

人事費 20,151,167元 2% 19,190,790元 2% 19,505,026元 2%
業務費 58,305,752元 5% 25,492,554元 2% 21,380,328元 2%
維護費 44,901,993元 3% 51,612,397元 4% 36,524,153元 3%
退休撫恤費 4,061,631元 0% 4,265,866元 0% 4,397,747元 0%
折舊及攤銷 96,693,072元 8% 90,700,414元 8% 91,206,308元 7%

教學研究及訓輔支出

726,723,596

56%

738,990,424

64%

804,461,046元

67%

事費 402,275,462元 31% 418,246,429元 36% 422,044,046元 35%
業務費 146,786,107元 11% 140,278,492元 12% 193,096,892元 16%
維護費 25,906,888元 2% 27,505,055元 2% 33,887,643元 3%
退休撫恤費 10,708,039元 1% 12,396,364元 1% 10,158,762元 1%
折舊及攤銷 141,047,100元 11% 140,564,084元 12% 145,273,703元 12%

獎助學金支出

87,955,910

7%

84,457,775

7%

73,557,531元

6%

獎學金支出 14,173,841元 1% 16,540,578元 1% 14,792,380元 1%
助學金支出 73,782,069元 6% 67,917,197元 6% 58,765,151元 5%

推廣教育及其他教學支出

60,600

0%

89,290

0%

35,914元

0%

事費 57,600元 0% 83,200元 0% 28,800元 0%
業務費 3,000元 0% 6,090元 0% 7,114元 0%

產學合作支出

114,053,624

9%

123,411,206

11%

144,061,450元

12%

事費 49,463,799元 4% 52,643,966元 5% 60,385,141元 5%
其他 64,589,825元 5 70,767,240元 6% 83,676,309元 7%

財務支出

124,164,567

10%

0

0%

0元

0%

投資損失 32,092元 0% 0元 0% 0元 0%
特種基金損失 124,132,475元 10% 0元 0% 0元 0%

其他支出

8,066,349

1%

9,662,666

1%

15,824,473元

1%

試務費支出 5,127,219元 1% 6,493,463元 1% 7,949,462元 1%
財產交易短絀 38,087元 0% 0元 0% 6,865元 0%
超額年金給付 441,904元 0% 482,066元 0% 4,689,303元 0%
雜項支出 2,459,139元 0% 2,687,137元 0% 3,178,843元 0%

合    計

1,285,138,261

100%

1,147,873,382

100%

1,210,953,976元

100%

說明:

一、本校主要支出為行政管理支出及教學研究訓輔支出,其中以人事費為主要支出項目。

二、103學年度財務支出1.24億元,主要係投資股票減資與出售投資股票認列損失所致。

(下載近三年支出明細表)

 

■ 各學年支出圓形分析圖


資料定期更新時點:每年12月
聯絡窗口:會計室(02-29089899分機4043)